CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1/ 2006/NQ-HĐND
Ngy k

02/01/2007

Người k Nguyễn Văn Hậu
Trch yếu Về chương trnh hoạt động HĐND huyện năm 2007
Cơ quan ban hnh HĐND huyện B Đốp
Phần loại Nghị quyết HĐND huyện B Đốp
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

18. NQ 01 - B ĐỐP.doc 34(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470