CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 7/ 2015/QĐ-UBND
Ngày kư

12/05/2015

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu v/v băi bỏ Quyết định 144/1999/QĐ-UBND ngày 24/6/1999; Quyết định số 02/2002/QĐ-UBND ngày 22/01/2002; Quyết định 106/2004/QĐ-UBND ngày 16/11/2004 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2015-05-12 (21).pdf 54(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470