CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1/ 2018/QĐ-UBND
Ngày kư

02/01/2018

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Băi bỏ quyết định số 67/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 và quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 do UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

01.pdf 71(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470