CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 16/ 2015/QĐ-UBND
Ngày kư

30/06/2015

Người kư Trần Ngọc Trai
Trích yếu v/v ban hành Quy định phân công, phân cấp và trách nhiệm về quản lư, vận hành khai thác cầu; phê duyệt quy tŕnh quản lư, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn thuộc địa bàn tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

16 TINH.pdf 438(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470