CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2820/ QĐ-UBND
Ngày kư

11/11/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Thu hồi đất do Ban QLKKT quản lư, giao Văn pḥng Đăng kư đất đai thuộc sở TNMT quản lư để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2820.pdf 1548(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470