CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 31/ 2006/QĐ-UBND
Ngày kư

20/03/2006

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v : phê duyệt Đề án chuyển đổi Lâm trường Bù Đốp thành Ban quản lư rừng pḥng hộ Bù Đốp
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470