CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3192/ QĐ-UBND
Ngày kư

21/12/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu THu hồi đất của Công ty TNHH MTV Vận tải Chế biến gỗ Phong Phó và Ban QLRPH Lộc Ninh, chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời cho Công ty Cổ phần Năng lượng Lộc Ninh 5 thuê đất để xây dựng Nhà máy điện năng lượng mặt trời Lộc Ninh 5
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

VBPH_1123_Signed_7b6f5100de7949acbe922cda5000b229.pdf 1752(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470