CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 39/ 2018/QĐ-UBND
Ngày kư

29/10/2018

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm ḍ, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh B́nh Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

39.pdf 102(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470