CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2405/ QĐ-UBND
Ngày kư

06/11/2008

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

14. QĐ 2405 TINH.doc 69(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470