CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1247/ QĐ-UBND
Ngày kư

16/06/2008

Người kư Bùi Văn Danh
Trích yếu Phê duyệt Đề cương và Dự toán chi phí thực hiện Đề án phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn tỉnh năm 2008
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

16.QD 1247 TINH.doc 47(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470