CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1318/ QĐ-UBND
Ngày kư

21/06/2019

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và băi bỏ của sở Tài chính, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành tài chính trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

27.pdf 1950(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470