CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 61/ 1998/QĐ-UB
Ngy k

20/05/98

Người k PCT-Nguyễn Tấn Hưng
Trch yếu v/v Giao cho Chi cục kiểm lm quản l v tổ chức sử dụng ba kiểm lm KL.346 để đng ba xc nhận gỗ mua bn tiểu ngạch hợp php qua bin giới
Cơ quan ban hnh UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Ton bộ nội dung:

61_1998_QD_UB.doc 24(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470