CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 6/ 2007/QĐ-UBND
Ngày kư

05/02/2007

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu Ban hành Đề án thực hiện các giải pháp làm giảm tội phạm, ma túy, tệ nạn xă hội, lây nhiễm HIV/AIDS và tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007 - 2010
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:
,
1QĐ 06 TỈNH.doc 27(Kbytes)
De an 5 giam KÈM THEO QĐ 06 TỈNH.doc 158(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470