CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2/ 2003/QĐ-UB
Ngày kư

14/01/2003

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu V/v Sửa đổi quy định tại Điều 5 trong bản Quy chế tổ chức và quản lí chợ ban hành kèm theo Quyết định số 187/1999/QĐ-UB ngày 11/8/1999 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

02_2003_QD_UB.doc 22(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470