CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 30/ 2012/QĐ-UBND
Ngày kư

15/10/2012

Người kư Nguyễn Huy Phong
Trích yếu Băi bỏ Quyết định số 96/2004/QĐ-UBND ngày 20/10/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lư hoạt động Nhà Văn hóa cộng đồng thôn (ấp)
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

30 tinh.doc 32(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470