CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 743/ QĐ-UBND
Ngày kư

30/03/2010

Người kư Bùi Văn Danh
Trích yếu vv phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 - 2015) huyện Hớn Quản
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

743.PDF 141(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470