CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3/ 2016/QĐ-UBND
Ngày kư

11/05/2016

Người kư Lê Quang Oanh
Trích yếu Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Pḥng Dân Tộc huyện Bù Gia Mập
Cơ quan ban hành UBND huyện Bù Gia Mập
Phần loại Quyết định UBND huyện Bù Gia Mập
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

03-2016.pdf 267(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470