CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1054/ QĐ-UBND
Ngày kư

26/05/2014

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu V/v ban hành Kế hoạch đẩy mạnh pḥng, chống tiêu cực trong công tác quản lư công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1054.pdf 213(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470