CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 7/ 2011/QĐ-UBND
Ngy k

13/10/2011

Người k Trần Văn Chung
Trch yếu Ban hnh Quy chế lm việc của Ủy ban nhn thị x Đồng Xoi nhiệm kỳ 2011 - 2016
Cơ quan ban hnh UBND thị x Đồng Xoi
Phần loại Quyết định UBND thị x Đồng Xoi
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

QD 07 UBTX.doc 135(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470