CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1083/ QĐ-UBND
Ngày kư

20/05/2020

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lao động, Tiền Lương, việc làm về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, bộ phận một cửa UBND cấp huyện, UBND cấp xă thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành LĐTB&XH
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470