CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 29/ 2018/QĐ-UBND
Ngày kư

10/07/2018

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Sửa đổi khoản 4, điều 9 quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lư nhà nước tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ tỉnh B́nh Phước ban hành kèm theo quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

29 tinh.pdf 71(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470