CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 33/ 2015/QĐ-UBND
Ngày kư

17/09/2015

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu v/v ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh B́nh Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

33.pdf 2499(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470