CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1/ 2010/NQ-HĐND
Ngày kư

22/07/2010

Người kư Nguyễn Trọng Sơn
Trích yếu phê chuẫn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2009
Cơ quan ban hành HĐND huyện Chơn Thành
Phần loại Nghị quyết HĐND huyện CHơn Thành
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

01-ct.pdf 76(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470