CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 45/ 2003/QĐ-UB
Ngy k

09/05/2003

Người k Nguyễn Huy Phong
Trch yếu V/v Ban hnh quy chế phối hợp quản l, bảo vệ rừng v đất lm nghiệp giữa lm trường, Ban quản l rừng với UBND cc huyện, x v Hạt kiểm lm
Cơ quan ban hnh UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:
,
45_2003_QD_UB.doc 38(Kbytes)
45_2003_QD_UB_QUYCHE.doc 72(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470