CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 46/ CT-UB
Ngy k

18/09/97

Người k Nguyễn Văn Thỏa
Trch yếu Tổ chức vận động ton dn dng muối It
Cơ quan ban hnh UBND tỉnh
Phần loại Chỉ thị Chủ tịch UBND tỉnh
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

46_CT_UB.doc 32(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470