CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1869/ QĐ-UBND
Ngy k

02/08/2017

Người k Huỳnh Anh Minh
Trch yếu Ph duyệt nhiệm vụ v dự ton chi ph lập đồ n quy hoạch chi tiết xy dựng tỷ lệ 1/500 khu đ thị mới Tiến Hưng, x Tiến Hưng thị x Đồng Xoi
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

1869.pdf 163(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470