CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1035/ QĐ-UBND
Ngày kư

21/05/2008

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Về việc phê duyệt dự toán chi phí bồi thường bổ sung cho các hộ dân và chi phí đo vẽ bản đồ giải thửa khu vực GPMB Dự án Khu Lâm viên thị xă Đồng Xoài tại phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
11. QD 1035 UBND TINH.doc 42(Kbytes)
KEM THEO 1035 UBND TINH.xls 33(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470