CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 7/ 2017/QĐ-UBND
Ngày kư

11/09/2017

Người kư Nguyễn Như Tuân
Trích yếu Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Pḥng Văn hóa và Thông tin
Cơ quan ban hành UBND huyện Chơn Thành
Phần loại Quyết định UBND huyện Chơn Thành
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

07-2017 CT-.pdf 304(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470