CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1510/ QĐ-UBND
Ngy k

28/06/2016

Người k Trần Ngọc Trai
Trch yếu Ph duyệt Kế hoạch lựa chọn nh thầu lập quy hoạch chi tiết xy dựng tỷ lệ 1/500 khu A Khu Phim trường kết hợp Du lịch sinh thi Trảng cỏ B Lạch, x Đồng Nai, huyện B Đăng, tỉnh Bnh Phước
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

1510.pdf 74(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470