CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 689/ QĐ-UBND
Ngày kư

30/03/2011

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu vv phê duyệt kết quả bán đấu giá 292.0371 ha cao su thuộc vườn cao su tạo qũy làm đường Lộc tấn - Bù Đốp và bán thẳng (không qua đấu giá) QSD đất lô số 01 - cụm 52-B thuộc phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

689.pdf 117(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470