CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 50/ 2003/QĐ-UB
Ngày kư

04/06/2003

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu V/v Điều chỉnh đơn giá đất lâm nghiệp trong Quyết định số 86/2001/QĐ-UB ngày 12/11/2001
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

50_2003_QD_UB.doc 35(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470