CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 11/ 1998/CT-UB
Ngy k

11/05/98

Người k CT- Bi Huy Thống
Trch yếu v/v " xy dựng điểm thế trận QP-AN x bin giới. Tổ chức xy dựng lực lượng tự vệ trong cc cơ quan Ban, Ngnh của Tỉnh"
Cơ quan ban hnh UBND tỉnh
Phần loại Chỉ thị UBND tỉnh
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

11_1998_CT_UB.doc 26(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470