CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2372/ QĐ-UBND
Ngy k

29/11/2012

Người k Nguyễn Văn Lợi
Trch yếu Ph duyệt điều chỉnh đồ n quy hoạch chi tiết xy dựng tỷ lệ 1/500 Khu dn cư Thuận Ph II, x Thuận Ph, huyện Đồng Ph, tỉnh Bnh Phước
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

QD 2372.doc 57(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470