CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1463/ QĐ-UBND
Ngày kư

25/06/2010

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu vv phê duyệt dự toán báo cáo đầu tư mua sắm thiết bị tin học phục vụ ứng dụng CNTT vào công tác văn pḥng và dịch vụ công
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1463.PDF 58(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470