CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 23/ 2018/QĐ-UBND
Ngày kư

23/04/2018

Người kư Nguyễn Tiến Dũng
Trích yếu Băi bỏ quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Ban hành quy chế quản lư Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

23.pdf 53(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470