CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 139/ 1999/QĐ-UB
Ngày kư

18/06/99

Người kư CT Bùi Huy Thống
Trích yếu V/v Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
139_1999_QD_UB.doc 36(Kbytes)
139_1999_QD_UB_QUYCHE_KEMTHEO.doc 71(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470