CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2009/ QĐ-UBND
Ngày kư

15/08/2017

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, băi bỏ trong lĩnh vực Quốc tịch thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh BP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2009.pdf 1419(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470