CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1564/ QĐ-UBND
Ngày kư

29/07/2019

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Ban hành quy định tiêu chí, thang điểm và phương pháp đánh giá công tác dân vận của các cô quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

24.pdf 446(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470