CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1451/ QĐ-UBND
Ngày kư

24/06/2010

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu vv điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2010 giao Chi cục phát triển nông thôn tại Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1451.PDF 94(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470