CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2/ 2018/QĐ-UBND
Ngy k

30/11/2018

Người k L Quang Oanh
Trch yếu Ban hnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v cơ cấu tổ chức của Văn phng HĐND v UBND huyện B Gia Mập
Cơ quan ban hnh UBND huyện B Gia Mập
Phần loại Quyết định UBND huyện B Gia Mập
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

02BGM.pdf 305(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470