CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2700/ QĐ-UBND
Ngày kư

23/11/2010

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Phê duyệt kết quả trích lập các qũy năm 2009 và bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận được phân phối theo phần vốn Nhà nước đầu tư tại Cty TNHH MTV Cao su Sông Bé
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2700.PDF 100(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470