CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2/ 2002/QĐ-UB
Ngy k

22/01/2002

Người k Nguyễn Huy Phong
Trch yếu V/v Ban hnh quy định quản l xy dựng theo quy hoạch v bảo vệ cảnh quan, mi trường đ thị tại nội thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước
Cơ quan ban hnh UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:
,
02_2002_QD_UB.doc 39(Kbytes)
02_2002_QD_UB_QUYDINH.doc 95(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470