CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2501/ QĐ-UBND
Ngy k

27/10/2010

Người k Bi Văn Danh
Trch yếu vv thu hồi đất do Cng ty TNHH MTV Cao su Sng B quản l giao đất v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cng ty Cổ phần Khu cng nghiệp Si Gn - Bnh Phước để thực hiện dự n đầu tư xy dựng "khu dn cư Si Gn - Bnh Phước tại x Minh Thnh, huyện Chơn Thnh, tỉnh Bnh Phước
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

2501.PDF 315(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470