CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 367/ QĐ-UBND
Ngày kư

18/02/2011

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư di dời và ổn định dân di cư tự do trong lâm phần Ban QL rừng pḥng hộ Bù Gia Phúc (giai đoạn 1)
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

367.PDF 62(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470