CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 353/ QĐ-UBND
Ngày kư

07/03/2013

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Phê duyệt Kế hoạch về chính sách trợ giúp pháp lư cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xă nghèo, gia đoạn 2013-2020
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

353..doc 67(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470