CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 31/ 2018/QĐ-UBND
Ngày kư

06/09/2018

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều số điều quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn pḥng UBND tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 21/03/0217
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

31 tinh.pdf 84(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470