CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1511/ QĐ-UBND
Ngày kư

29/05/2009

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Về việc phê duyệt Kế hoạch phúc tra đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện B́nh Long và huyện Chơn Thành
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1511.PDF 115(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470