CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 158/ 2005/QĐ-UBND
Ngày kư

21/12/2005

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v thành lập Văn pḥng phát triển bền vững tỉnh B́nh Phước (gọi tắt là Văn pḥng BPA 21)
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD158.pdf 873(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470