CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2076/ QĐ-UBND
Ngày kư

25/08/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Điều chỉnh quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 04/8/2016, quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 và quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2076.pdf 2442(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470