CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2654/ QĐ-UBND
Ngày kư

08/12/2008

Người kư Bùi Văn Danh
Trích yếu Phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh phí Dự án Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với diện tích tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 03 loại rừng huyện Lộc Ninh đến năm 2020
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

23.QD 2654 TINH.doc 35(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470